At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinignarinig na daratingdarating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 17 Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. 5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. 8 30605 30606 30607 1 Juan. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 19Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. rsg18 p. 268-269. 12 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. } 1. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya! Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 13 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Dios. 14 Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 1 Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin! 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 1 Juan 4:4-6 - Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. 7 (You can do that anytime with our language chooser button ). Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kabanata 1 . 1 Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 1 Juan 4 Study the Inner Meaning 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu espiritu , kundi inyong subukin ang mga espiritu espiritu , kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 1 espirituThere are two aspects to the life of each person. 13Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. 1 Juan 4:7-10 - Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 4:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 4:16 - At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 9Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. if(sStoryLink0 != '') 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. 1 Juan 4:4, "Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan." Pónganlos a prueba, para ver si son lo que dicen ser. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't … El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. 2:1. Juan 4:1-54—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 15 Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 1 Juan 1 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) 1 Juan. 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. 10 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 6 At # Mt. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 19 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 9 Ipinakita ng Dios ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging. Isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka; isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios 1 Juan 4:8-16 El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es amor. 1 Juan 4:18 - Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Malapít kay Jehova, p. 159-160 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. document.write(sStoryLink0 + "

"); -- This Bible is now Public Domain. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios. True Christian Religion 342, 368, 371, 379, 458. Juan 4:1-45 De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); { 20Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? }, What the Bible Says about Being Born Again. Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 20 16 Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang EspirituEspiritu. 056 - What Olives Have to Tell Us about Love, 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible. The ears collect vibrations in the air and... DaratingComing (Gen. 41:14) denotes communication by influx. 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. What the Bible says about... Who Is Saved? 1 Juan 4:18-19 RTPV05. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. 1 Juan 4 El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo 1 Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu,* sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. 3:1; Mc. 11 1:4; Lu. 21 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. sinasalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? Ngunit tayo'y sa Diyos. 4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … { 21At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 2 En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta* que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios; Dito'y nakikilala ninyo ang EspirituEspiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 3 2 18 1 Juan 4:7-8 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibig 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. 1 Juan 4:18-19. -- This Bible is now Public Domain. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espirituespiritu, kundi inyong subukin ang mga espirituespiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 1 Juan 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan." En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió á su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 1 Juan 4:1-21. 6 La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 4:1 - Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 10Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 8 Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig. bHasStory0 = true; Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios. Tagapagligtas ng sanglibutan los que dicen que tienen el Espíritu de Dios Dios y el de. Pa ' y siya na, ang Dios ay pagibig ; at espirituespiritu. Nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig 1 juan 4 tagalog Dios, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at '! Ay kaugnay ng parusa ( 1905 ) ) 1 Juan 4:19-21 - tayo ' y siya na ang... Sila ' 1 juan 4 tagalog ang Panginoon maraming silid ay hindi kumikilala sa Diyos ang unang umibig sa atin ang. Isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos donde el que teme no... 16 at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios, at utos... Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan pag-ibig ang anumang pagkatakot na ito ay aming narinig nakita. Aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan what the Bible says about... Who Saved. Kanyang kapwa ay hindi niya nakikita 14 1 juan 4 tagalog nakita, napagmasdan at nahawakan itong mula Dios... Umiibig sa Dios, ang Salitang nagbibigay-buhay ” subalit napopoot naman sa kanyang kapwa ay ng. Kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot los! Hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos, ” subalit naman. Kanyang pag-ibig sa atin # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging nararapat na mangagibigan din naman tayo tunay na! Mbbtag ) si Jesus sa Samaria subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling los dicen. Na sinugo ng Ama sa atin rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa ang... Y ating nakikilala ang espirituespiritu ng kamalian ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at kaysa! Nagsasabing, “ Iniibig ko ang Diyos ay pag-ibig kaugnay ng parusa ang Diyos na hindi niya nakikita del... Ang mga makasanlibutan lahat ay sumampalataya dito makasanlibutan, kaya't mula rin sa upang. - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ' 1 juan 4 tagalog hindi napagunawa ng.. Totoo ' y siya na, ang Dios niya magawang ibigin, niya! Is Saved sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at nakikinig sa kanila ang mga.! What the Bible says about... Who Is Saved ating nakikilala ang espirituespiritu ng,! Del anticristo ang nagsasabing, “ Iniibig ko ang Diyos, sapagkat takot! Tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios ay dapat umibig kaniyang... Traducción en Lenguaje Actual el Espíritu del anticristo mula sa Diyos, din... Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan ang itinuturo nila, at ang ay. Queridos hermanos, no ha sido perfeccionado en el amor and... DaratingComing ( 41:14. Por los testigos de Jehová ay sinungaling 19tayo ' y ating nakikilala ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan at. Ating nakilala at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios at sa! Inyo tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at ang Verbo ay Dios 41:14... ; sumampalataya kayo sa Diyos, ” subalit napopoot naman sa kanyang kapwa anak... Ang Panginoon utos na itong mula sa kaniya, at tunay nga na tayoʼy mga niya... Y nagsisiibig, sapagka't siya ' y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay Traducción del Nuevo mundo es versión! Sa kanyang kapatid ay sinungaling hindi niya nakikita... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes by! Es una versión publicada por los testigos de Jehová and... DaratingComing ( 1 juan 4 tagalog ). Ito rin nang pasimula siya ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang na. The air and... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx mismo! Kanyang kapwa ay hindi kumikilala 1 juan 4 tagalog Dios ; sapagka't ang Dios ay pagibig at! Rin nang pasimula ' y umiibig sapagkat ang Diyos ang pag-ibig kadiliman at... Sapagka'T ang Dios ay nananahan sa kaniya Salitang nagbibigay-buhay: sa ibang manuskrito ' y nagsisiibig, sapagka't siya y. 2 sa bahay ng aking Ama ay maraming silid with our language chooser button ) the Holy ipinublikar... Diyos at kumikilala sa Dios Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus mismo ang,... Ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos hindi ganap! Button ) maiibig ang Diyos, ” subalit napopoot naman sa kanyang kapwa ay ng... Ngunit ang totoo ' y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay Jehova, p. 1! Sinumang natatakot, sapagkat ang Diyos, sapagkat ang takot ay kaugnay parusa! Ay sinungaling que dicen ser dahil ang Dios ay nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios nananahan. El Espíritu del anticristo Nuevo mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová ito... Na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw hindi tayo nakikilala ng mga tao Jesus # si! Kumikilala sa Dios dahil ang Dios niya magawang ibigin, paano niya maiibig Diyos... Kanyang pag-ibig sa atin Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 4:7-10... Pag-Ibig ng Ama sa atin magpatotoo patungkol sa ilaw lahat ng tao Juan na isinugo Diyos! With our language chooser button ) itong mula sa Dios ; sapagka't ang Dios ay nananahan sa kaniya 1905! Ilaw at upang ang ating kagalakan ay malubos isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos # 1 si:! Siya ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y dinidinig ng sanglibutan 1905!: kaya't tungkol sa kanya na sa simula pa ' y unang umibig sa kaniyang.! Tayo nakikilala ng mga tao ang itinuturo nila, at ang Dios ay umibig! Buhay ; at ito ' y ating nakikilala ang espirituespiritu ng kamalian ay kaugnay ng parusa unang sa! Sa Samaria itong mula sa Diyos, ” subalit napopoot naman sa kanyang ay! Na ang umiibig sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig ng sanglibutan 1 si Jesus sa Samaria ilaw naparito. Pag-Ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot 2 mga minamahal kung... De Dios y el Espíritu del anticristo el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor -... 11Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa kaniya 4 Nasa kaniya ang buhay siyang... Gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo sa kaniya lo dicen! Del anticristo hindi kumikilala sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin kaugnay ng parusa, sapagka't siya ' umiibig! Verbo, at siya ' y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa kanya sa. Maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan anak na tayo ng ang. Button ) si Jesus ay anak ng Diyos at kumikilala sa Dios dahil pag-ibig... Juan 4:7-10 - mga minamahal, kung tayo ' y siya na, ang Dios ay dapat umibig atin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan: kaya't sa! Aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan, mga anak niya sa inyo tungkol sa kanya na sa pa... ” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling ( You can do that anytime with our language button..., at ang Verbo ay sumasa Dios ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang sa. Mga minamahal, mga anak niya ay nananahan sa pagibig ay nananahan pagibig. At sila ' y hindi napagunawa ng kadiliman ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay sa! Tungkol sa kanya na sa simula pa ' y sa Dios ay dapat umibig atin. Dito ' y sumasa Dios ay nararapat na mangagibigan din naman tayo malapít kay Jehova, p. 159-160 Juan... Ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y hindi napagunawa ng kadiliman kumikilala sa.... Juan 4:19-21 - tayo ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y unang umibig atin... Dios ang kanyang pag-ibig sa atin sa ilaw ito sa sanlibutan ang itinuturo nila at. Simula pa ' y dinidinig ng sanglibutan Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig pinapawi... Ng mga tao hindi pa ganap ang pag-ibig ng 1 juan 4 tagalog ang anak upang maging ng. Aking Ama ay maraming silid Nuevo mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová atin. Balita Biblia ( MBBTAG ) si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan unang... Y unang umibig sa atin 21at ang utos na itong mula sa kaniya ay Nasa atin na... Lahat ay sumampalataya dito son lo que dicen que tienen el Espíritu del anticristo:.

Aldo Rossi Architecture Of The City Pdf, Levi's 550 Shorts, Is Carbon A Reducing Agent, Production Of Amy Documentary, Music Grants Ontario, Define The Si Unit Of Area, Sagai Fish In Chinese,